طالع بینی تیر ماه

31 تیر 1398
نویسنده:  

 

فروردین

احساس پریشان حالی وپشیمانی درشمادیده می شود که بهتراست بابرنامه ریزی دقیق ومنظم پیش بروید تازندگیتان‍ رابه خوبی وخوشی بسازیدوخودراازمشکل نجات دهید. فکرانجام کارجدیدی رادرسردارید وبه این فکرهستیدکه کارتان رارهاکرده وحرفه جدیدی رابرای خودتان آغازکنید. اگرچنین نیتی داریدامروزبایدکمی وقت گذاشته ودراین موردبه طورجدی تحقیق کنید. شمابایددرکنارنیازی که به استقلال کاری احساس می کنید شجاعت لازم برای این کاررانیزدراختیاردارید، پس ازآن بهره ببرید. زندگی شمابه سوی تعادل پیش می رود، شایدکمی طول بکشد تابه ثبات موردنظرتان برسید، ولی مهم این است که بالاخره خواهیدرسید. درراه رسیدن به اهداف وخواسته هایتان به حمایت عزیزانتان نیازخواهیدداشت، پس خودتان هم تامی توانید به آنهاواحساساتشان اهمیت بدهید. شکرگزارنعمت های فراوان خداوندباشید، هیچ گاه ازیادونام خداوندغافل نشوید زیرایادخداوندآرامش بخش قلب هاست وبرای انسان هادرزندگی آرامش وآسایش رابه وجودخواهدآورد.

 

اردیبهشت

صادقانه بااطرافیان خودبرخوردکنید تابتوانیدزندگی تان رابه نحواحسن بسازیدومشکلات آینده تان راازبین ببرید. برای خوشبختی خوددرزندگی تلاش کنید تاشادمانی نصیبتان شود. کمترفعالیت کردن وبیان کردن احساساتتان باعث ناراحتی شمامی شود، برای آنکه معمولاً برایتان راحت است که مشکلات راحل نشده رهاکرده ودرموردشان صحبت نکنید. باوجوداین شمااکنون می توانیدبه پیشرفت احساسی مهمی دست یابید، امانمی توانیدباموانعی که وجوددارندمقابله کنید. تمایل چندانی نداریدکه رهبری گروه رابه عهده بگیرید، بلکه دل تان می خواهد شماهم عضوی ازجمع باشید. اماواقعیت این است که فعلاًهیچ کسی مثل شما کامل وبی نقص عمل نمی کند. فکروخیال های بیهوده راازذهن خودخارج کنیدتابتوانیدسربلندی ومقامات بالارادرآینده به دست بیاورید، وشادمانی رادر زندگی تان فراهم سازید اگربخواهیدانرژی های منفی درخودتولیدکنید به نابودی خواهیدرسید.

 

خرداد

ازتوانایی های خودبه خوبی درزندگی استفاده کنید تابتوانیدآینده تان رابه خوبی وخوشی بسازید، ومشکلات ، سختی هارادر زندگی تان ازبین ببریدسعی کنید؛ نگران نباشیدتابه خوشبختی آرامش برسید. درگیروقایعی هستیدکه دراطراف تان اتفاق می افتند وتازمانی که ازحرکت بازنایستیدهمه چیزعالی به نظرخواهدرسید. ممکن است فکرکنیدکه احساسات تان مانع راه تان هستند. شایدبهترباشدازسرعت تان کم کنید تابتوانیدشرایط موجودرابهترزیرنظربگیرید. سعی کنیدبه قلب تان رجوع کنید تاهمه چیزبهتربرشماآشکارشود، به این ترتیب می توانیدتفاوت راحس کنید. پس احساسات تان نیستندکه مانع راه تان شده اند، بلکه نادیده گرفتن آن هاست که مشکل آفرین می شود. شمادراین روزهاشادی های بسیاری رابه دست می آورید، برای اینکه از شادی تان لذت بیشتری ببریددیگران رادرشادی تان شریک سازید. باید بدانید عده بسیار زیادی هستند که درزندگی می خواهندبه شما صدمات فراوانی واردکنندبهتراست؛ ازاطرافیان خود برای چندمدتی دوری کنیدوهیچ گاه رازدل خودراباآنهادرمیان نگذارید.

 

تیر

اخلاق ورفتاردرستی با اطرافیان تان داشته باشیدتابتوانیدبه هدف هایتان برسید موفقیت وسربلندی رادرآینده به دست بیاورید وخودتان رابه شادمانی وآرامش درزندگی نزدیک کنید. امسال برای شماوقت آن است که دوباره به سراغ رویایی که چندوقت پیش به شما انرژی بسیاری داده بودولی حالا آن راکنارگذاشته  ایدبروید. شایدوظایف ومسئولیت های روزمره تان شماراازرسیدگی وتوجه به آن بازداشته باشند، ولی اگرخوب فکرکنیدمی بینید نقشه هایی که قبلابرای این رویایتان کشیده بودید خیلی هم واقع گرایانه نبوده اند. امروزخوب فکرکنیدوببینیدچه راه های منطقی تری برای رسیدن به این هدف وخواسته خودمی توانید پیداکنید. سعی کنیدنسبت به خواسته های معشوقتان توجه بیشتری ازخودتان نشان دهید. کمی رمانتیک ترازهمیشه باشید. همه چیزخیلی بهترازآن چیزی که حتی فکرش راکنید پیش خواهدرفت. ازهوش وذکاوت خودبه خوبی استفاده کنیدتابتوانیدبرمشکلات تان غلبه داشته باشید وخودرابه هدف وآرزوهای قلبی تان نزدیک کنید. شک نداشته باشید، که موفقیت ازآن شماخواهدشد وشمارابه هدف های تان میرساند.

 

مرداد

سعی کنید فردمورداعتماددربین اطرافیان تان باشیدهیچگاه باافشاکردن رازدیگران به خواسته های خودنخواهید رسید بلکه خودتان رادربین اطرافیان تان فردی بی اعتمادنشان خواهیددادومشکلات بزرگی برای خودبه وجودمی آورید. ازاستعدادهاوخلاقیت های تان به خوبی استفاده کنید تابتوانیدمشکلات خودراازبین ببرید وبه تمام هدف های تان دست پیدا کنید. شمافردموفقی درزندگیتان می شویدپس بهتراست خودتان رافردبی انگیزه ندانید. برنامه ریزی كردن برای اهداف بلندمدت برایتان مشكل سازخواهدبود، چراكه زندگی شمادرحال تغییركردن است وشمانمی توانیددقیقاًبفهمیدكه چه چیزهایی برایتان مهم ترهستند. به جای اینكه بافكركردن به مسائل حاشیه ای ذهن خودرامنحرف كنید، فقط روی اتفاقاتی كه درزمان حال رخ می دهدتمركزكنید. اگراین گونه عمل كنیدبه همه كارهایتان خواهید رسید. اگرکاردیگری نیزهست که دلتان می خواهدبه انجام برسانید امابه نظردیگران غیرممکن می رسدامروزروز خوبی برای امتحان کردن شانستان می تواندباشد. دراین ماه شمابایدخیلی بااحتیاط جلوبروید، اماخیالتان ازاین که به هدفتان خواهیدرسیدراحت باشد.

 

شهریور

اتفاقات خوب ودل انگیزی برایتان درزندگی رخ خواهددادکه شمارابه هدف وآرزوهایتان می رساند، مشکلات شمارااز بین می برد وخوشبختی ونشاط رادرزندگی شما سرازیر می کند. دوست نداریدنقطه ضعفتان رابرملاکنید، برای این که کسی به نقطه ضعف های شماپی نبردسعی می کنید فوراًواردعمل شویدواین پاوآن پانکنید. اماامروزممکن است نتوانیدبه این ترتیب عمل کنید، زیرابیشترتمایل داریدبه کارهایی که می توانیدانجام دهیدفقط فکرکنید وبه مرحله ی عملی کردن افکارتان نزدیک نمی شوید. چیزی که اکنون مانع راه تان شده است شک وتردید نیست، بلکه تصمیم داریدبهترین وکارآمدترین گزینه رابرای قدم بعدی انتخاب کنید. درنهایت به شما توصیه می شودکه فعلاً رویاهای تان راجدی بگیریدوبه دنبال واقع گرایی نباشید. مراقب سلامتی خوددرزندگی باشیدتابه نابودی وشکست مواجه نشوید و بتوانیدخودتان رابه هدف هایتان نزدیک کنیدوخوشبختی وآرامش رادرزندگی به دست بیاورید.

 

مهر

باکارهای نادرستی که درزندگی خودانجام می دهید فقط خودتان رابه نابودی وشکست خواهید انداخت ومشکلات بزرگی درآینده برایتان رخ خواهددادسعی کنید؛ بااحتیاط کارهایتان راانجام دهیدتامرتکب اشتباهی نشوید. میل شدیدی نسبت به تکمیل کارهای نیمه تمام خوداحساس می کنید وآماده ایدتاانرژی بسیاری رادراین راه صرف کنید. البته کارهای دیگری هم هستندکه امروزبه توجه ورسیدگی شمانیازدارند وهمین باعث می شودمجبورباشیدانرژی بسیاری راصرف کنید. بااین حال به زودی به خاطربه انجام رساندن کارهایتان احساس شادی بسیاری خواهیدداشت. برای شما که عاشق ثبات ومداومت هستید رابطه ای که ازآزمون گذشت زمان سربلندبیرون آمده باشد از ارزشی فوق العاده برخورداراست. این چند ماه اخیر اوضاع کمی تغییرکرده است وشمادرحسرت روزگار گذشته هستید، ولی پیش ازآن که بتوانید به ثباتی که آرزویش راداریدبرسید بایداین دوره راپشت سربگذارید. بازودقضاوت کردن دیگران به دردسرهای فراوانی مواجه می شوید ومشکلات بسیارزیادی درآینده برای خودبه وجود خواهیدآورد، بهتراست هیچ گاه تاچیزی راباچشم خودندیده اید، قضاوت نکنید.

 

آبان

خبری خوب  وخوش ا زطرف یکی ازاطرافیان تان دریافت خواهی کردکه باعث خوشحالی وآرامشی خاص برای شما می شود، موفقیت وسربلندی رادرزندگی برایتان به وجودمی آوردوشمارابه هدفتان می رساند. برایتان لازم است درمعامله های تجاری كه افراددیگر، شركت هاواداره های دیگرراهم درگیرمی كنندشركت كنید. لازم است كه باشریک كاری خودخیلی صمیمانه صحبت كنید، وگرنه مجبورخواهیدشدتمام بارزحمات راخودتان به دوش بكشید. وقتی این مشكلات ظاهرمی شوندفرارنكنید، وگرنه آنهاروزبه روزبزرگتروپیچیده ترمی شوند. امروزشماباانرژی تمام ، آخرین تلاش خودرابرای به دست آوردن هدفی که برایتان ازارزش واهمیت بسیاری برخورداراست به کارخواهیدگرفت. اراده وپشتکارتان درکنار شجاعتی که امروزدراختیارداریدمعجزه خواهندکرد. بامشکلات پولی ومالی درزندگی خودروبه رو خواهیدشدامابایدبدبه دل خودراه ندهیدوباتلاش وکوشش بتوانید این مشکلات خودراجبران کنیدوسربلندی رابه دست بیاورید.

 

آذر

اسرارزندگی خودراهیچ گاه به کسی بازگونکنیدزیراشمارابه نابودی وشکست می اندازدومشکلات بزرگی برایتان به وجودمی آورد، ازشماسوءاستفاده می کندوبرایتان غم واندوه فراوانی درآینده به وجودمی آورد. درتیرماه امسال هم مثل ماه های دیگربایدبامشغله های زیادی دست وپنجه نرم کنید، بااین تفاوت که شمازن ومرد متولدآذردرتیر 1398می توانید طوری رفتارکنید که مشغله های زیاداذیت تان نکند. انتخاب باشماست؛ به جای این که خودتان رادرهمه ی مسایل درگیرکنید، بهتراست فقط بایک لبخندآن هاراپشت سربگذارید. آذرماهی عزیزازاین فرصت پیش آمده درتیرماه سال جدیدبه نفع خودتان استفاده کنیدوهم کمی به استراحت بپردازید. کمی خیالبافی کنیدتادوباره انرژی ازدست رفته تان رابازیابید. درست زمان بندی کنیدتاوقتی ازاین استراحت کوتاه برگشتیدبامشکل مواجه نشوید. خوشبختانه، وقتی دیگران ببینندکه سرشار ازانرژی به کارتان ادامه می دهید تحسین تان خواهندکرد. آینده خوبی درپیش روخواهیدداشت به زودی ازمشکلات وسختی ها رهاخواهیدشد وبه سوی آرامش وآسایش درحال حرکت می باشید، مشکلات زندگی تان راتک به تک برطرف می کنیدوبه شادمانی دست پیداخواهیدکرد.

 

دی

به اعصاب خوددرزندگی مسلط باشید وهیچ گاه ‎درمواقع عصبانیت تصمیم گیری برای خودنداشته باشید زیراباعث می شودبه دردسرهای فراوانی مواجه شوید، ومشکلات بزرگی در آینده برای خودبه وجودبیاورید. امروزذهن شمابه صورت فوق العاده ای سریع وبادقت عمل می کندوایده های جدیدی برای شروع کارها وپروژه های تازه به فکرتان خواهندرسید. خوشبختانه انگیزه شمانیزدرسطح بالایی قرارداردوشجاعت کافی برای ریسک کردن درصورت لزوم رانیزدراختیاردارید وهیچ عجیب نیست اگر بخواهیدغیرممکن ها رابه دست بیاورید. دوستان واطرافیان شمادرهرکاری که بخواهیدانجام بدهید نقش پررنگی راایفاخواهندکرد، اجازه ندهیداین نقش آنهابازدارنده باشد. بااحتیاط جلوبروید، اماحتماجلوبروید. مراقب خوددر زندگی باشید شخصی می خواهدبه شماصدمات بزرگی واردکندوبرایتان مشکلات فراوانی درآینده به وجود بیاورد، سعی کنیدباهوش وزیرک باشیدتامشکلات زندگی تان ازبین ببرید.

 

بهمن

شخصی واردزندگی تان می‍ شودوشما راراهنمایی می کند تابتوانیدموفقیت رابه دست بیاورید وخودتان راازمشکلات وسختی ها نجات دهیدبهتراست به توصیه های آن شخص گوش بدهید تاسربلندی نصیبتان  شود. مشکلات زندگی تان خیلی زودازبین خواهدرفت شخصی موردحمایت شما قرارمی گیرد تابتوانیدخودتان را ازمشکلات نجات دهید وبه سوی آرامش وآسایش در حال حرکت باشید، پس بهتراست ناراحتی به دل خودراه ندهید. فال ماهانه تیرسال ۱۳۹۸برای متولدین بهمن ماه به نظرمی رسدکه انسان های دوروبرتان روش کاریشان راتغییرداده تابیشتربه شمانزدیک شوند، اماشمانمی توانیدبه انگیزه های آنهااطمینان کنید. کسی ازروی عمدگفته هاراسوء تعبیرنمی کندویاسعی نمی کندشمارابه اشتباه بیندازد، اماشمامی توانیدبگوییدکه آنها کاملاً به فکرشمانیستند. بیهوده تلاش نکنید؛ شمانمی توانیداجبارکنید که چیزی زودترازموعدش اتفاق بیفتد. اجازه بدهید که هرکسی حرف هایش رابزندوسپس شماتوانای فهمیدن اینکه چه کسی راست می گویدراپیداخواهیدکرد.

 

اسفند

غروروتکبرراازخوددورکنیدودرزندگی هیچ گاه به اطرافیانتان اتکاء نداشته باشید، سعی کنید؛ باشجاعت کارهایتان راانجام دهید تامشکلات تان ازبین برود وبتوانیدخواسته هایتان راخیلی زودعملی کنید. اگرمردیازن متولداسفندهستیداوضاع پولی ومالی شما بهم خورده دیده می شودمشکلات بزرگی درآینده برای خود به وجودخواهید آوردوبه نابودی وشکست مواجه می شوید، سعی کنید؛ حواستان راجمع کنیدوازافرادداناکمک بگیرید. دراین ماه ممکن است کسی باافکارشماهمگام شود، امااین قدردرگیررسیدن به اهداف تان هستید که اصلامتوجه نخواهیدشد. امااگردرمسیری که پیش گرفته ایدازهمراهی دیگران استفاده کنیدبیشتر پیشرفت خواهیدکرد، پس این فرصت راازدست ندهید وبه این فکرنکنیدکه ممکن است وابسته به دیگران به نظربرسید. دل وجرأت به خرج دهید، نگرانی های تان رابادوستی که به اواعتمادداریددرمیان بگذارید. وقتی احساسات تان راگفتید، حتماًازواکنش مثبتی که دریافت می کنیدشگفت زده خواهیدشد. فقط بایدسعی کنید ازصمیم قلب حرف بزنید.

نظر شما

ماهنامه فرهنگی ، هنری ، اجتماعی ذهن آویز با تلاش جمعی از فرهیختگان و صاحبنظران جامعه در صدد است تا با رویکرد سلامت محور به مسائل جامعه بپردازد. این ماهنامه ، 28 ام هر ماه به صورت تمام الکترونیک از طریق وبگاه www.zehnavizonline.ir با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می شود.خوشحالیم قدمی هرچند کوچک برای سلامت جامعه بر می داریم.

ذهن آویز

 

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن